วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เคล็ดไม่ลับ IELTS Writing

 ใน part Writing ของ IELTS จะมี 2 Task

   Task 1    โจทย์จะให้ graph, table, chart หรือ diagram มา  เราต้อง
    - บรรยาย สรุป อธิบาย ข้อมูลในนั้น หรือ
    - บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ (process) หรือ
    - บรรยายวิธีการทำงาน (how something works
   Task 2   
เราต้อง เขียนเรียงความ
    - agree & disagree: เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับความเห็น
    - pros & cons: ข้อดีกับข้อเสียของสิ่งของหรือการกระทำ
    - causes & effects: สาเหตุกับผลของการกระทำ
    - problems & solutions: ปัญหากับทางแก้ไข

เทคนิคการเขียน

analog clock
การบริหารเวลา

เราควรใช้เวลา 20 นาที เขียน Task 1 (150 คำ)
และควรใช้เวลา 40 นาที เขียน Task 2 (250 คำ)


  Task 1    Task 2 
วางแผนการเขียน 3 นาที 5 นาที
เขียน 14 นาที 30 นาที
ตรวจทาน 3 นาที 5 นาที

* อย่าลืมว่า Task 2 มีคะแนนมากกว่า Task 1 
   ดังนั้นเมื่อผ่านไป 20 นาที ไปเริ่มเขียน Part 2 ทันที ไปทุ่มเทให้ Part 2 ดีกว่า

ก่อนเริ่มเขียน

-   อ่านคำสั่งให้ละเอียด ดูว่าโจทย์ถามอะไรบ้าง เพราะเราต้องตอบให้ครบ
-   ต้องวางแผนก่อนเริ่มเขียน


-   อย่าเขียนน้อยกว่าจำนวนคำที่กำหนด
-   เขียนเป็นย่อหน้า อย่าเขียนเป็นข้อๆ หรือ note form
-   ตอบให้ครบทุกจุดที่โจทย์ถาม
-   เขียนให้แต่ละย่อหน้ามีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน (Coherence)
-   ถอดความ (Paraphrase) จากคำถาม อย่าลอกคำหรือวลีมาจากคำถาม
     -  เช่น Why do some people learn the culture of other countries more than others?
     -  paraphrase:  The reason that someone learns the other nations' tradition more than others is ....


เทคนิคการตรวจทาน

-    ความสอดคล้องของประธานกับกริยา (Subject-verb agreement) ถูกต้อง ?
          เช่น   He go to park. (ผิด)  ->  He goes to park  (ประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม s)
-   Tense ถูกต้อง ?
          เช่น   He was a teacher for four years. (ผิด)  ->   He has been a teacher for four years.
          for four years   แสดงถึง Present Perfect Tense หรือ เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน

-    ตัวสะกดถูกต้อง ?
-    คำนามเอกพจน์ / พหูพจน์ เขียนถูกต้อง ?
-    ชื่อเฉพาะ ชื่อคน ชื่อสถานที่ หรือชื่อเมือง ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
          เช่น   Harry Potter, Birmingham Palace, London, United Kingdom

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น