วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Basics: Writing Task 2 > Coherence

Coherence คือ ความสอดคล้องของเนื้อหาในเรียงความ
เราสามารถทำให้เนื้อหาสอดคล้องกันได้โดย

1. การเรียงลำดับข้อมูล (Arrangement)
    -  Time Order เรียงตามเวลา
    -  Spatial Order เรียงตามตำแหน่ง
    -  Order of Importance    เรียงตามความสำคัญ   

2.  การใช้คำเชื่อม (Transitions) เพื่อเชื่อมโยงความคิด

    -  Time Order
            first, earlier, before, since อันดับแรก, ก่อน
            while, when, meanwhile, whereas, by the time* ในขณะที่
            then, after, later, next, soon, afterward, from then on (จากนั้นมา) หลังจากนั้น
            finally, eventually, lastly, at last, lastly, in the end, last but not least     ท้ายที่สุด
            by the time* ใช้กับ present perfect
    -  Spatial Order
            to the left, to the right, in front of, next to, above, between
    -  Introducing additional ideas (พูดถึงประเด็นต่อไป)
            next, besides, in addition, also, another reason นอกจากนั้น
            the most important, moreover, furthermore ยิ่งไปกว่านั้น
            first of all, firstly, secondly, thirdly, last, finally ลำดับ 1, 2, 3

ตัวอย่าง

Time Order
-   Whereas / While she was talking to her friends, her mother arrived home.
-   First, the egg is stirred in the bowl. Afterward, it is mixed with the flour.

Spatial Order
-   Martin sits to the left of Marina and to the right of Marcus so he is between Marina and Marcus.

Introducing additional ideas
-   Women's rights are given more importance worldwide.
     Moreover, women have more voice in the society than in the past.
-   Education is important for many reasons. Firstly, it enhances the social status of the students.
    Secondly, it broadens the perspective of students.
    Finally, it builds the good connections among students.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น