วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Basics: Writing Task 2 > Paragraph

องค์ประกอบของ 1 ย่อหน้า

1. Topic Sentence    =  ใจความสำคัญของย่อหน้า (มักเป็นประโยคแรกของย่อหน้า)
2. Supporting Idea   =  ส่วนขยายความ topic sentence
3. Specific Details / Examples =  ตัวอย่าง เป็นส่วนขยายความ supporting idea


1.  TOPIC SENTENCE

  Topic Sentence   =    Topic    +  Controlling Idea

เรื่องที่จะพูดถึง ความคิดเห็นของผู้เขียน

    เช่น    Physical Education should not be included in school curriculum.

<Topic> <Controlling idea>
   Aerobic exercises has several positive effects on our health.

<Topic> <Controlling idea>

3 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียน Topic Sentence
   (1)  กว้างไป: Many people do not like science.
   (2)  แคบไป: I do yoga 20 minutes every evening.
   (3) ไม่มี controlling idea:     The subject of this paragraph is my daily schedule. <มีเพียง topic>

แบบฝึกหัด: เขียน topic sentence ให้แต่ละย่อหน้า

Mostly, many people keep pets as a companion and for pleasure. In fact, they are usually deemed a family member. Moreover, pets can practically help people by, for example, protecting homes, protecting owners and guiding the blind. The elderly may also be emotionally benefited by them as the research has demonstrated. Eventually, pets are kept for their rareness and beauty since they can make money by participating in beauty contest.

Topic sentence คือ    "People keep pets for several purposes."
เพราะ สังเกตได้จากคำเชื่อม (ตัวหนา) จะบอกถึงประโยคที่เป็น supporting idea
ซึ่งต่างพูดถึงเหตุผลที่คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้


2. SUPPORTING IDEA

-  ควรเขียนให้เฉพาะเจาะจง (specific)
-  ไม่ควรซ้ำกับสิ่งที่เขียนไปใน topic sentence

แบบฝึกหัด: เขียน supporting idea ให้แต่ละประโยค

    I.  Mathematics is my favorite subject.
         a)  Mathematics is the basis of all subjects.
         b)  It is challenging to solve math problems.
         c)  It is fun and thought-provoking.

    II .  Thai education system is a failure.
         a)  Knowledge cannot be applied the real-world situations.
         b)  It does not enhance analytical skills of the students.
         c)  Admission exams are unreliable and unstable.


3. SPECIFIC DETAILS / EXAMPLES

แบบฝึกหัด: เขียน specific details / examples ในย่อหน้า
    (a) Thailand is a famous holiday destination of travelers around the world. (b) For one thing, the cost of living is quite low compared to other countries. (c) ______________________. (d) In addition, the famous delectable Thai dishes may the best in the world. (e) _______________________. (f) Finally, beautiful natural scenery in all regions of Thailand also attracts tourists. (g) __________________.

(a)                =    topic sentence
(b), (d), (f)    =    supporting idea 1, 2, 3
(สังเกต supporting idea ได้จาก คำเชื่อม เช่น In addition, Finally)

เฉลย
(c)  The food cost is only around 35 to 40 baht per meal which is about two thirds of cost in developed nations.
(e)  Tom Yum Koong, for example, is accepted worldwide as a nutritious and delicious dish.
(g)  For instance, in the northern region, the mountainous landscapes with beautiful flower attract millions of tourists each year.

Credits: Enconcept

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น